•   "Executio iuris non habet iniuriam" 

  - "Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem".

 •   "Da mihi factum, dabo tibi ius"

  - "Podaj mi fakty, a ja dam Ci prawo".

 •   "Male nostro iure uti non debemus"

  - "Nie powinniśmy źle korzystać z naszych praw".

 •   "Prior tempore potior iure"

  - "Pierwszy w czasie lepszy w prawie".

 •   "Ius est ars boni et aequi"

  - "Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe".

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. z następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne, w szczególności:

 • przygotowywanie pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów wszystkich rodzajów umów cywilno-prawnych, w tym umów nienazwanych funkcjonujących w obrocie prawnym;
 • reprezentowanie Klienta przed sądami w sprawach sądowych;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu pojednawczym i mediacyjnym;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień.
   

Prawo pracy, w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności: umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o zakazie konkurencji;
 • reprezentowania zarówno pracodawcy, jak i pracownika w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • wsparcie w procesie negocjacji pomiędzy pracodawcą, a przedstawicielami pracowników;
 • sporządzanie opinii i informacji prawnych.
   

Dochodzenie należności (windykacja), w szczególności:

 • prowadzenie postępowań polubownych (negocjacje zarówno z wierzycielami jak i dłużnikami, przedsądowe wezwania do zapłaty, zawezwania do próby ugodowej, monitoring należności);
 • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę w tym w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym (wybór najskuteczniejszego komornika, sporządzanie wniosków egzekucyjnych, cykliczny monitoring działań komornika);
 • ochrona dłużnika przed niecelową egzekucją;
 • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych oraz skarg na czynności komornika;
 • sporządzenie sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty.
   

Prawo spadkowe, w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego;
 • reprezentowanie Klienta przed sądem m.in. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku;
 • dochodzenie roszczeń od spadkobierców zmarłego dłużnika.
   

Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:

 • reprezentowanie Klienta w sprawach o rozwód, separację  oraz unieważnienie małżeństwa;
 • prowadzimy sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów;
 • doradzamy w sprawach uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, sporządzamy projekty umów majątkowych (intercyzy);
 • postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 • sprawy o ustalenie, pozbawienie i ograniczenie kontaktów z dzieckiem.
   

Prawo gospodarcze, w szczególności:

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego;
 • zakładanie i rejestracja spółek, stowarzyszeń i fundacji;
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek;
 • przygotowanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym i arbitrażowym;
 • stała i doraźna obsługa organów spółek;
 • prowadzenie negocjacji handlowych;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 • doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych.


Prawo administracyjne, w szczególności:

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądów administracyjnych oraz dalszych pism procesowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • przygotowywanie opinii prawnych.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.